English Translation

Emilce wszystko wolno. To nie jest już mama, tata, kwiatki i pszczoły i dziecko gotowe. Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak to zrobić.
- Osoby, które daj± takie rady, zapominaj±, ¿e koty s± zwierzêtami udomowionymi. Przez setki lat ¿ycia z cz³owiekiem zmianom uleg³a tak¿e ich dieta, która wygl±da zupe³nie inaczej ni¿ u drapie¿ników ¿yj±cych na wolno¶ci - uspokaja dr hab. Tadeusz Kaleta, profesor SGGW w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz±t oraz specjalista w zakresie zachowañ zwierz±t. Wed³ug niego w³a¶ciciele wcale nie musz± dawaæ kotom karmówki (pod t± nazw± kryj± siê u¶pione i zamro¿one gryzonie czy kurczaczki) czy surowego miêsa. Natomiast niewskazane s± te¿ próby robienia z kota wegetarianina czy karmienie go ludzkim jedzeniem, np. ciastem albo s³odyczami.
Inna stwierdza, że nikt z oceniających nie widział całej sytuacji na żywo, więc nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego matka zdecydowała się na taki krok i pozwoliła dziecku załatwiać swoje potrzeby na środku centrum handlowego. Jak żywić dziecko, aby wspierać jego naturalną odporność? Czy pieluszki wielorazowe to tylko tetra? Czym się bawić, jeśli nie plastikowymi zabawkami? W jaki sposób ograniczyć ilość detergentów stosowanych w dom u? Czy zaufać intuicji w wychowaniu? Na te i wiele innych pytań odpowiadają eko mamy.
Pracę nad naszym tekstem zacząłem od umieszczenia ogłoszeń w kilku serwisach poświęconych matkom zastępczym. Na konwencjonalnych forach oraz w sieci TOR (The Onion Router - sieć zapewniająca prawie anonimowy dostęp do Internetu. Ma oddzielne fora i wyszukiwarki). @otgees Siê morduje i chowa w beczkach, Siê morduje i wrzuca do stawu w nadzieji na zjawienie siê rekina. Siê morduje i zglasza, ¿e zosta³ uprowadzone. Nie wspomnê traktowaniu ich w rodzinach zastêpczych ( nie wszystkich ) które stworzy³y sobie z tego dobry sposób na zycie.
Niestety w Polsce prawo nie jest uregulowane w tej kwestii na wzór Wielkiej Brytanii, Rosji czy Stanów Zjednoczonych. Tam istnieje zawód surogatki, a strony łączy konkretna umowa oraz zobowiązania, np.: testy psychologiczne, roszczenia i obowiązki. Europejska Konwencja Bioetyczna jasno powiedziała, że ciało nie może być źródłem dochodu, przez co wszystkie takie zabiegi są nielegalne i przez wielu polityków w Unii Europejskiej ten "zawód" jest porównywany do handlu ludźmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *